Algemene veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van algemene veel gestelde vragen.
Zodra u op een vraag klikt, wordt daaronder het antwoord getoond.

Het kan zijn, dat u het moeilijk vindt om passende ondersteuning te vinden. Dan wilt u graag hulp bij het zoeken naar passende ondersteuning. Hiervoor kunt u deze website gebruiken, of bellen met de medewerkers van de Integrale Toegang van WoerdenWijzer.nl.

Maar misschien wilt u veel liever onafhankelijke cliëntondersteuning, of zoals we in Woerden zeggen: onafhankelijke regieondersteuning. Uitgevoerd door onafhankelijke professionals, die los van WoerdenWijzer.nl ondersteuning bieden.  Dit kan gaan over de ondersteuning waar u al gebruik van maakt of waar u gebruik van zou willen maken. Of over onderwijs, werk en inkomen, wonen en de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

U kunt HIER meer informatie vinden over de onafhankelijke regieondersteuning en wie dit uitvoeren.

De Participatieraad heeft uw inbreng nodig. De raad wil een actieve verbinding zijn tussen de inwoners en de beleidsmakers van de gemeente. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden om de onderbouwing van argumenten en adviezen versterken. Uw signalen kunnen ook een reden zijn voor de Participatieraad om een ongevraagd advies uit te brengen.  "Online" krijgt daar een steeds belangrijkere rol in. Via deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaringen met ons delen. 

www.participatieraadwoerden.nlinfo@participatieraadwoerden.nl

Voor het aanvragen van een verklaring voor de regeling "Tegemoetkoming meerkosten zorg" gaat u naar de website van Ferm Werk. Hier kunt u een aanvraagformulier vinden onder aan de pagina.

Stuur het formulier naar info@woerdenwijzer.nl of

Gemeente Woerden
t.a.v. WoerdenWijzer.nl
Antwoordnummer 2136
3440 VB  Woerden.

Heeft u te maken met een wachttijd bij een zorgaanbieder, die langer is dan vijf weken? Geeft u dit dan aub door aan WoerdenWijzer, via telefoonnummer (0348) 428 600. De medewerkers van WoerdenWijzer kunnen met u meedenken over andere passende vormen van zorg en/of overbruggingszorg.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Wilt u hier meer over weten kijk dan eens op deze site van de Rijksoverheid.

Wie moeten een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt de basisverzekering? Wat kost de zorgverzekering en welke soorten zijn er?

Wilt u graag meer weten over zorgverzekeringen? Kijk dan eens op de zorgverzekeringslijn.nl

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige en/of ouders kunnen laten zien door een signaal erin te zetten. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met de jeugdige en/of ouders de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. De medewerkers van WoerdenWijzer.nl maken ook gebruik van de Verwijsindex.

In het document Signaleringscriteria voor het afgeven van een signaal in de Verwijsindex staat wanneer de medewerkers van WoerdenWijzer.nl een signaal afgeven in de Verwijsindex.

Meer informatie over de Verwijsindex leest u op www.verwijsindexmiddennederland.nl

Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor jeugdhulp vervallen. Over het jaar 2015 zullen klanten de ouderbijdrage gewoon moeten betalen. Begin 2016 ontvangt de klant de laatste factuur over 2015.

Meer informatie over de wijzigingen leest u op de website www.hetcak.nl > wijzigingen voor 2016

WoerdenWijzer.nl is onderdeel van de gemeente Woerden. Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. Gemeente Woerden vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Door de nieuwe taken en veranderingen in het sociaal domein wordt er in Nederland veel nagedacht over privacy van gegevens. De gemeente past haar manier van werken steeds aan aan nieuwe inzichten op het gebied van privacy. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat wij dat zorgvuldig en in overleg met u doen. Daarnaast zorgen wij er voor dat deze gegevens door ons beveiligd worden tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Dit hebben we uitgebreid beschreven, in bijgevoegd bestand.

De gemeente Woerden wil maatwerk bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de mogelijkheden en de behoeften van individuele inwoners. Hierdoor kunnen er gemakkelijker verbindingen worden gelegd, met als resultaat een nieuw, eenvoudiger, efficiënter en goedkoper stelsel van ondersteuning. Het belang van de inwoner/het huishouden/het gezin staat altijd centraal.

Bij dit nieuwe stelsel van zorg gaan we meer kijken naar wat iemand wél kan, in plaats van wat iemand niet kan. En of het informele netwerk, zoals familie en buren, eventueel kan helpen. Dit noemen we het versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners.

Door in te zetten op preventie, de noodzakelijke ondersteuning slim in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties geven we in Woerden de transformatie vorm. Maar we vragen ook meer van inwoners en hun (sociale) omgeving. Begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ krijgen een grotere rol. We vragen inwoners eerst hun eigen sociale netwerk aan te spreken voor ondersteuning. Zijn er familieleden, vrienden, kennissen, buren, vrijwilligers of mantelzorgers die hen kunnen helpen?
Natuurlijk blijft professionele ondersteuning beschikbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben en dat niet zelf kunnen organiseren.

Ook stellen we het leven van de inwoner centraal. Als deze een of meerdere ondersteuningsvragen heeft, kijken we naar wat hij/zij nodig heeft, ongeacht op welk gebied de vragen liggen. Alle ondersteuning die een inwoner nodig heeft wordt vastgelegd in één ondersteuningsplan. De inwoner krijgt, indien nodig, één vaste contactpersoon. We werken, zoals dat heet, volgens het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 coördinator. Door het samen te doen -inwoners, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente- kunnen we maatwerk leveren. Dat bespaart veel problemen en geld.

Als u vragen heeft op een ander gebied dan zorg, welzijn, werk of inkomen, dan kunt u terecht op www.woerden.nl. of bellen met (0348) 428 600.

Wij willen graag dat u uw eigen keuzes maakt. Daarom vragen we ook om eerst in uw eigen omgeving te kijken wat u zelf kunt doen, met eventueel de hulp van familie, vrienden en bv vrijwilligers. Dit doen we omdat we denken dat een oplossing dichtbij in uw omgeving vaak veel beter is en omdat we met minder middelen de ondersteuning moeten organiseren.

Het overnemen van taken door gemeenten van de Rijksoverheid noemen we decentralisatie. Dit gaat samen met flinke bezuinigingen. De gemeente Woerden staat voor de taak met minder middelen de ondersteuning beter te organiseren. Door de nieuwe taken en de bezuinigingen is het nodig om deze ondersteuning anders te gaan organiseren. Dit anders organiseren noemen we de Transformatie van het sociaal domein.