Stappenplan voor uw ondersteuning

Hier vindt u alle stappen die u helpen bij het realiseren van uw ondersteuning.
Door op elke stap te klikken met uw muis, ziet u in detail wat de stap betekent voor u.
 

Volg onderstaande stappen

Er zijn diverse manieren om een antwoord op uw vraag te krijgen.

Het kan zijn, dat u het moeilijk vindt om passende ondersteuning te vinden. Dan wilt u graag hulp bij het zoeken naar passende ondersteuning. Hiervoor kunt u deze website gebruiken, of contact opnemen met de medewerkers van de Integrale Toegang van WoerdenWijzer.nl.

Maar misschien wilt u veel liever onafhankelijke cliëntondersteuning, of zoals we in Woerden zeggen: onafhankelijke regieondersteuning. Uitgevoerd door onafhankelijke professionals, die los van WoerdenWijzer.nl ondersteuning bieden.  Dit kan gaan over de ondersteuning waar u al gebruik van maakt of waar u gebruik van zou willen maken.

U kunt HIER meer informatie vinden over de onafhankelijke regieondersteuning en wie dit uitvoeren.

Wellicht kunnen mensen in uw omgeving (uw sociale netwerk) u helpen deze vraag te beantwoorden. Veel vragen kunnen met behulp van familie, buren, vrienden, collega’s, huisarts, wijkverpleegkundige, of andere mensen in uw omgeving beantwoord of opgelost worden.

Komt u er niet uit met familie of vrienden in uw omgeving, dan kunt u met behulp van de buurtmarktplaats van Hart voor Woerden of de vrijwilligersorganisaties van WoerdenWijzer.nl kijken of u hiermee antwoord op uw vraag vindt.

Wilt u hulp bij het zoeken naar antwoorden, of komt u er niet uit bij de buurtmarktplaats of de vrijwilligersorganisaties, dan kunt u bellen met WoerdenWijzer via het telefoonnummer (0348) 428 600. U krijgt dan een medewerker van het team van WoerdenWijzer aan de telefoon. Deze medewerkers zijn professionals die getraind zijn om u te helpen met het vinden van de juiste wegen in en rond Woerden voor antwoorden en oplossingen op allerlei (ondersteunings)vragen.

Hoe gaat zo’n telefoongesprek in zijn werk?
In het telefoongesprek stelt de medewerker u een aantal gerichte vragen om uw ondersteuningsvraag helder te krijgen en u zo goed mogelijk te adviseren. Dit gesprek is gericht om u direct te helpen met uw vraag.

Het kan zijn dat u snel geholpen bent met het vinden van een antwoord op uw vraag of vragen. Dan kunt u dus weer verder. Het kan ook zijn dat het gesprek wat langer duurt en we zelfs een aantal dingen afspreken. In dat geval wordt u na afloop gevraagd of u het goed vindt om het gesprek en de afspraken vast te leggen in een verslag. We sturen dit verslag naar u toe (via mail). Het voordeel is dat u deze afspraken in het verslag kunt nalezen. En u hoeft dit gesprek en de afspraken een volgende keer niet weer helemaal opnieuw toe te lichten.

Het kan ook zijn dat u door ons direct wordt doorverwezen naar een andere instelling, bijvoorbeeld de organisatie Ferm Werk voor ondersteuning bij vragen over werk en uw inkomen.

Als u niet gelijk zelf door kunt met de informatie die u hebt gekregen, krijgt u een gesprek met een consulent van WoerdenWijzer. Dit heeft u dan afgesproken in het eerder genoemde telefoongesprek (bijvoorbeeld omdat u dit graag wilt of omdat u zelf onvoldoende in staat bent om uw eigen ondersteuningsplan te schrijven). De consulent krijgt het korte gespreksverslag en maakt met u een afspraak. De consulent komt in principe bij u thuis op bezoek voor een gesprek over uw situatie, uw vraag en de mogelijke oplossingen. We kijken samen met u naar alle relevante gebieden van uw leven.
Deze consulent wordt ook meteen uw contactpersoon in bij de gemeente.

Het gesprek met de consulent moet leiden tot uw eigen ondersteuningsplan waarin u uw situatie beschrijft en welk doel u voor ogen heeft. En waarin u aangeeft welke (vormen van) ondersteuning u nodig heeft of denkt te hebben. Met andere woorden, wie gaat wat met of voor u doen. Dat kan u zelf zijn, uw familie, vrijwilligers, maar ook professionele zorgaanbieders. Uw eigen consulent kan u helpen met het maken van dit ondersteuningsplan en het kiezen van de juiste ondersteuning.

In uw ondersteuningsplan kiest u ook in welke vorm u ondersteuning wilt ontvangen of wilt regelen: zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). In Woerden stimuleren we pgb omdat u daarmee het meest in staat bent om ook echt regie te voeren op de ondersteuning die u ontvangt.

Ik wil graag meer weten over een ondersteuningsplan.

We beperken het aantal consulenten dat uw situatie (uw ondersteuningsplan) onder ogen krijgt het liefst tot één, maar soms is ruggenspraak nodig met een collega-consulent. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandelt door deze professionele consulenten. Zij zijn getraind in het omgaan met privacy gevoelige informatie en weten hoe belangrijk het vertrouwen is!

 

Bij WoerdenWijzer vinden we een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om uw ondersteuningsplan en e-mails met vertrouwelijke informatie versleuteld naar ons te versturen. Hiervoor maken we gebruik vanCryptshare (veilig mailen)

Via deze verbinding kunt u uw gegevens veilig naar ons toe mailen. Lees verder de handleiding voor het gebruik van cryptshare. Let op: Als u de door u gestuurde e-mails ook zelf wilt bewaren, kunt u uw eigen e-mailadres ook opnemen bij de ontvangers.

Verder is het van belang dat u via WhatsApp (tel.nr. 06 - 2009 4736) het wachtwoord en uw emailadres naar ons toestuurt. Op die manier kunnen wij het bestand openen. Als u, in overleg, direct een mail verstuurt naar één van onze medewerkers, dan kunt u zijn/haar mobiele nummer gebruiken. Mocht u dat nummer niet hebben, kunt u het wachtwoord en de naam van betrokken medewerker in een Whatsapp berichtje sturen naar 06 - 2009 4736. Indien u geen Whatsapp heeft, kunt u het wachtwoord ook aan ons doorbellen, (0348) 428 600.

Als ik mijn ondersteuningsplan niet kan mailen?

Als u het ondersteuningsplan heeft uitgeprint en heeft ingevuld dan kunt u het per post (u hoeft geen postzegel te plakken) naar de gemeente sturen:

Gemeente Woerden
t.a.v. WoerdenWijzer
Antwoordnummer 2136
3440 VB Woerden

Ga HIER terug naar de informatie over het ondersteuningsplan.

Een consulent beoordeelt dit plan en bij goedkeuring ontvangt u een beschikking met een akkoord op uw ondersteuningsplan en de gevraagde ondersteuning. De beschikking is uw toegang tot zorg, en ook het geld dat hiervoor nodig is.

Bij een niet (volledige) akkoord wordt er eerst contact met u opgenomen om tot overeenstemming te komen over de noodzakelijke ondersteuning. Indien dit helaas toch niet leidt tot een overeenstemming dan zal er een gemotiveerde afwijzende beschikking naar u verstuurd worden. Vervolgens staat u in uw recht om in bezwaar en beroep te gaan via de bezwaarprocedure van de gemeente Woerden.

Nu kunt u ondersteuning ontvangen. U kunt hiervoor kiezen uit persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

Heeft u gekozen voor zorg in natura dan worden een aantal basisgegevens (o.a. uw naam, adres, burgerservicenummer) en uw zorgproduct (bijvoorbeeld dagbesteding, psychologische hulp of een hulpmiddel als een rolstoel) opgestuurd naar de zorgaanbieder van uw keuze. Deze neemt dan contact met u op.

Indien u heeft gekozen voor een pgb zal de gemeente een aantal basisgegevens (uw bsn, uw ondersteuningsproduct(en) en het toegekende budget) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uploaden. U kunt daarna de ontvangen facturen van uw zorgaanbieders laten betalen door de SVB (dit heet ‘het trekkingsrecht’). De SVB houdt de betalingen van alle ingediende facturen bij, evenals in hoeverre uw pgb ‘op’ raakt. De SVB bewaart deze gegevens in haar archief, conform de daarvoor geldende archiefwet. Voor meer informatie over het pgb en trekkingsrecht verwijzen we naar PerSaldo en de SVB.

 

Elke zorgaanbieder die u kiest maakt met u concrete afspraken. De zorgaanbieder legt deze afspraken vast in een concrete zorgovereenkomst. De zorgovereenkomst wordt gedeeld met de gemeente. Indien u de zorgaanbieder betaalt uit uw pgb dient u de zorgovereenkomst ook met de SVB te delen. Op basis van deze zorgovereenkomsten leveren de zorgaanbieders zorg en sturen zij facturen.

Bij pgb sturen zij de factuur rechtstreeks naar u en bij zorg in natura wordt de factuur rechtstreeks naar de gemeente gestuurd. Zowel de zorgaanbieders, de gemeente als de SVB bewaren deze facturen in hun administratie. In deze facturen staat informatie over u: uw burgerservicenummer, naam van uw zorgproduct of zorgtraject, gemaakte uren of aantallen in een bepaalde periode en de prijs.

Iedereen die gebruik maakt van zorg die door de overheid wordt betaald, moet daar ook zelf een eigen bijdrage voor betalen. Er geldt een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor ondersteuning op grond van de Wmo. Voor Jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Deze infopagina gaat alleen over de eigen bijdrage die u moet betalen als u gebruik maakt van ondersteuning die op grond van de Wmo door de gemeente wordt betaald.