Uw privacy bij WoerdenWijzer

WoerdenWijzer is een onderdeel van de gemeente Woerden, gevestigd aan de Blekerijlaan 14, 3447 GR in Woerden. Het is de toegang tot ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening.

Verzamelde gegevens

Als u een melding of een aanvraag doet bij WoerdenWijzer, geeft u persoonlijke gegevens en informatie mee. Denk aan uw naam, adres, bsn, maar vaak ook gezondheidsgegevens of informatie over gevoelige privéomstandigeheden. Deze gegevens zijn nodig voor het afhandelen van uw melding of aanvraag en vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden.

Wij verzamelen ook e-mailadressen om u op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen binnen WoerdenWijzer en om u de Mantelzorgnieuwsbrief toe te kunnen sturen. Daarnaast verzamelen wij gegevens van mantelzorgers, die zich aanmelden voor de mantelzorgwaardering.

Bescherming van uw privacy

WoerdenWijzer vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Wij willen graag dat u de regie heeft over uw eigen situatie en dus ook over uw gegevens bij ons. Wij zijn daarom open naar u over de gegevens die wij registreren. Om als WoerdenWijzer onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonlijke gegevens opslaan. Dat doen we zorgvuldig, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de wet waar wij aan moeten voldoen. Dit betekent dat wij alleen persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om u te kunnen ondersteunen. We bespreken dit altijd met u. Een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze vindt u in ons privacy-document.

Wie zien mijn gegevens?

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning of aanmelding zien uw gegevens. Is met u afgesproken dat u ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Dan krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning belangrijk is.

Wij delen nooit zo maar uw gegevens. Wij doen dit altijd in overleg met u. In een aantal situaties vragen wij u duidelijk om toestemming. Bijvoorbeeld als wij informatie willen opvragen bij een andere organisatie. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het zijn, dat wij zonder uw toestemming gegevens delen. Bijvoorbeeld als uw veiligheid of die van anderen in gevaar is. U wordt daar wel zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beveiligen uw gegevens tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Wij bewaren uw gegevens niet langer als nodig is om onze taken goed te kunnen uitvoeren. En natuurlijk zolang de wet ons verplicht.

Welke rechten hebt u?

In de Avg staat omschreven welke rechten u heeft. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier veel informatie over. U hebt bijvoorbeeld het recht om WoerdenWijzer te vragen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken. U kunt dan ook eventueel ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Dit verzoek kunt u bij ons indienen.

Vragen of meer informatie

WoerdenWijzer is onderdeel van de gemeente Woerden. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de gemeente Woerden, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Woerden:

Dhr. S.M. Nicolasen
Tel.nr.: 14 0348
E-mailadres: stadhuis@woerden.nl

Filmpje over privacy en Jeugdhulp